Đua Tốp Châu Giang Vào 19h30 thứ 7 ngày [16/5/2020]